Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania Grupy Członkowskiej, wybór przewodniczącego i sekretarza.
 2. Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu  Zebrania Grupy Członkowskiej.
 3. Przedłożenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Banku w zakresie wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 4. Ocena wywiązywania się członków Grupy Członkowskiej z obowiązków wobec Banku.
 5. Omówienie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 6. Zgłoszenie kandydatów na delegatów Zebrania Przedstawicieli.
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 8. Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku.
 9. Dyskusja
 10. Zgłoszenie wniosków i postulatów pod adresem Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz wyrażenie opinii dotyczących działalności Banku.
 11. Sprawy różne w tym:-przedstawienie projektu  procedury „Polityka oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym” z załącznikami.

     Serdecznie zapraszamy

                                               Zarząd Banku Spółdzielczego w Baborowie