Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z dokonywaniem wpłat gotówkowych na rachunki bankowe

Administrator danych osobowych

Bank Spółdzielczy w Baborowie przy ul. Moniuszki 1, 48-120 Baborów, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: sekretariat@bsbaborow.pl, pod numerem telefonu 774868044 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 1 powyżej.


Dlaczego Bank przetwarza dane osobowe?

Bank przetwarza Państwa dane w celu realizacji zleceń związanych z wpłatami , tzn. w celu realizacji umowy, a także w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, tj. na podstawie Ustawy o usługach płatniczych, Ustawy Prawo bankowe oraz po to, by przeciwdziałać nadużyciom i zapewniać bezpieczeństwo obrotu gospodarczego gdzie szczególne obowiązki nakładają na nas takie przepisy prawa, jak: Prawo bankowe, Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Bank przetwarza Państwa dane również w celu prowadzenia postępowań reklamacyjnych.

Dostęp do swoich danych osobowych

Mogą mieć Państwo dostęp do swoich danych osobowych. Od 25 maja 2018 w Banku powołany jest Inspektor Ochrony Danych(IOD), od którego możecie Państwo uzyskać informacje dotyczące operacji, które wykonujemy na danych osobowych. Kontakt z IOD Banku możliwy jest poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres sekretariat@bsbaborow.pl lub poprzez wysłanie korespondencji na adres: Bank Spółdzielczy w Baborowie, ul. St. Moniuszki a, 48-120 Baborów.


Kategorie i źródło przetwarzanych danych osobowych

Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane przewidziane w Polityce ochrony danych osobowych. Źródłem danych jest osoba dokonująca wpłaty.

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe

Dane osobowe są przechowywane przez okres 5 lat, liczony od następnego roku po dacie przyjęcia wpłaty figurującej na potwierdzeniu dla wpłacającego.

Prawo do skargi

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne, czy obligatoryjne

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usługi. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości realizacji usługi.

Pozostałe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych nie ujęte w niniejszej informacji, a wynikające z przepisów prawa, są dostępne w Polityce ochrony danych osobowych znajdującej się w Banku.

Zasady rozpatrywania wniosków

Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych

Klient indywidualny, Klient instytucjonalny, klient ubezpieczeniowy Banku Spółdzielczym w Baborowie jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw klienta wynikających z Rozporządzenia 679/2016 (RODO), a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

 1. Klient może zgłosić wniosek do Banku w każdej chwili.
 2. Bank rozpatruje wniosek złożony przez klienta Banku lub osobę działającą w jego imieniu:
 3. w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
 4. w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania Koordynator ds. RODO poinformuje klienta
  listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
 5. w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem klienta, Koordynator ds. RODO niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje klienta o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 6. Klient może złożyć wniosek z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Formularz wniosku dostępny jest w   Wniosek klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 7. Klient może złożyć wypełniony wniosek w Punkcie Kasowym lub centrali Banku.
 8. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank żądania klienta.
 9. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Bank.
 10. W imieniu Banku Koordynator ds. RODO udziela klientowi odpowiedzi na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 11. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
 12. W przypadku, gdy klient składa wniosek w charakterze ubezpieczonego / ubezpieczającego / uprawnionego / uposażonego
  w umowie ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Banku z zakładem ubezpieczeń z nim współpracującym (dotyczy realizacji praw klienta, którego dane zostały powierzone do przetwarzania Bankowi przez zakład ubezpieczeń będący ich administratorem), Bank informuje zakład ubezpieczeń o złożonym żądaniu realizacji praw klienta w zakresie danych osobowych, przekazując zakładowi ubezpieczeń wniosek w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia wniosku przez klienta. Odpowiedź na wniosek klienta jest w tym przypadku udzielana bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń lub przez Bank w terminie
  i w sposób uprzednio uzgodniony z zakładem ubezpieczeń.
 13. Właściwym dla Banku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 14. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. RODO.