Rachunek rozliczeniowy bieżący

Bank otwiera i prowadzi rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze dla:

  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osób będących przedsiębiorcami.

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania na jego życzenie rozliczeń pieniężnych. Rachunek pomocniczy służy do przechowywania wyodrębnionych środków pieniężnych przeznaczonych na określone cele oraz do przeprowadzania przez Posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych.

Posiadacz rachunku swobodnie dysponuje środkami pieniężnym znajdującymi się na jego rachunku.. Rozliczenia pieniężne przeprowadzane są w formie gotówkowej lub bezgotówkowej za pomocą papierowych lub elektronicznych nośników informacji.

  • usługa SMS;

  • bankowość internetowa;

  • karty płatnicze Visa Business;

  • płatności zbliżeniowe telefonem komórkowym;

  • przelewy krajowe;

  • przelewy zagraniczne;

  • dostęp do konta 24h/dobę – eBankNet

wkłady oszczędnościowe w Banku objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego